Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Skövde 2024-03-25


Inledning - Mötets öppnande - Närvarokontroll         - Val av justerare


1 Fastställande av dagordning
2 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
3 Anmälan av nya motioner

4 Nya interpellationer

5 Besvarande på interpellation
6 Fråga

7 Svar på motion om framtagande av detaljplan för Simsjöns fritidsområde (SD) Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M)
8 Svar på motion om ekologiskt fotavtryck (MP) och (V) Politiskt föredragande: Johan Ask (S)
9 Svar på motion om att minska emissionerna av växthusgaser från skog och mark (MP) och (V) Politiskt föredragande: Johan Ask (S)
10 Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts 2023, kv 4 Politiskt föredragande: Lene Lorentzen (S) och Anita Löfgren (S)
11 Donation Ryttmästarbostället Politiskt föredragande: Johan Ask (S)
12 Revidering av policy för ekonomi- och verksamhetsstyrning Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M)
13 Ombudgetering av investeringsmedel 2023-2024 Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M)
14 Undantag från kravet att tillgängliggöra särskilt värdefulla dataset avgiftsfritt Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M)
15 Svar på ansökan om fortsatt förtroendeuppdrag, flytt på grund av studier Politiskt föredragande: Anders Karlsson (M)
16 Svar på ansökan om fortsatt förtroendeuppdrag, flytt på grund av studier Politiskt föredragande: Anders Karlsson (M)
17 Redovisning av motioner och medborgarförslag under beredning 2024, april
18 Anmälningsärenden kommunfullmäktige 25 mars 2024
19 Valärenden Politiskt föredragande: Anders Karlsson (M)
20 Avslutning

Kontakta oss på Skövde kommun 0500-49 80 00